با تیم اجرایی و درمانی اتیسم گلهای بهشتی آشنا شوید

client Image

دکترمحسن ملامحمدی

نورولوژیست کودکان

client Image

سید ابراهیم اعلائی

مدیر عامل

client Image

یلدا شنوفی

مسئول فنی مرکز 1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

client Image

حمیده اسکندری

مسئول فنی مرکز 2 کارشناس ارشد روانشناسی آموزش کودکان استثنایی

client Image

فاضله سادات اعلایی

مسئول نظارت و ارزیابی مرکز 2/کارشناس روانشناسی عمومی

client Image

رقیه عباسی حسین آبادی

مسئول نظارت و ارزیابی مرکز 1/کارشناس روانشناسی عمومی

client Image

هانیه سامعی

مسئول روابط عمومی/کارشناس ارشد مطالعات زنان

client Image

محبوبه عابدینی

مسئول بهداشت/مهندس بهداشت محیط

client Image

آمنه اسماعیلی

حسابدار/مهندس نرم افزار

client Image

فرانک جلالی پور

درمانگر/کارشناس روانشناسی عمومی

client Image

هدی مهدوی اصل

درمانگر/کارشناس روانشناسی عمومی

client Image

شیما رحیمی تنها

درمانگر/کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

client Image

نرجس ساعدی

درمانگر/کارشناس روانشناسی عمومی

client Image

نرگس سیاحت قاسمی

درمانگر/کارشناس روانشناسی عمومی

client Image

زهرا مظفری

درمانگر/کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

client Image

ریحانه گائینی

درمانگر/کارشناس روانشناسی عمومی

client Image

پریسا قربانی

درمانگر/کارشناس روانشناسی عمومی

client Image

مرجان هوشیار

درمانگر کارشناس روانشناسی بالینی

client Image

فائزه نصیری

درمانگر کارشناس روانشناسی عمومی

client Image

زهرا افشاری

درمانگر کارشناس روانشناسی عمومی

client Image

الهام حاجی مهدی

درمانگر کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

client Image

محدثه معصومی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

client Image

طیبه شایسته

درمانگر/کارشناس روانشناسی عمومی

client Image

معصومه ابراهیمیان

درمانگر/کارشناس ارشد مشاوره خانوده

client Image

طاهره طاهری راد

درمانگر/کارشناس روانشناسی عمومی

client Image

ستاره امیر حیدری

درمانگر/کارشناس روانشناسی عمومی

client Image

حمیده سادات میره

درمانگر/کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

client Image

رز رمضانی

درمانگر/کارشناس روانشناسی عمومی

client Image

معصومه عباسی

درمانگر/کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

client Image

فاطمه عزیزی

درمانگر/کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

client Image

مریم جعفری

درمانگر/کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

client Image

هدی ناصحی

درمانگر/کارشناس ارشد رواشناسی بالینی

client Image

هدیه ناصحی

درمانگر/کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

client Image

فاطمه زهرا نوروز نژاد

درمانگر/کارشناس روانشناسی عمومی

client Image

عارفه حبیب الهی

درمانگر/کارشناس روانشناسی بالینی

client Image

زهرا گنجی پور

درمانگر/کارشناس روانشناسی عمومی

client Image

ندا خوانساری

درمانگر/کارشناس روانشناسی عمومی

client Image

زهرا سادات اعلایی

بازی گروهی/کارشناس تربیت بدنی

client Image

معین جواهریان

موسیقی درمانی/کارشناس ارشد موسیقی

client Image

شهرزاد کدخدازاده

گرافیست/کارشناس ارشد پژوهش هنر

client Image

زهرا اعتدالی

کاردرمان

client Image

زهرا شمسی

کاردرمان

client Image

فاطمه ملکی

کاردرمان

client Image

ودیعه سبحانی

گفتاردرمان

client Image

زهرا وطندوست

گفتاردرمان

client Image

مهدی اکبری

گفتار درمان

client Image

محسن فرخی

کاردرمان

client Image

راحله حسینی

مادریار

client Image

زینب ظهرابی

مادریار

client Image

مرضیه خادمیان

مادریار

client Image

اعظم ونکی

مادریار

client Image

حمید اوجان

پدریار

client Image

حسن روزگار

پدریار

client Image

حیدر خوشرو

پدریار

client Image

مصطفی پور مرادی

پدریار